DUF – Dansk Ungdoms Fællesråd

Se DaBUFs liste over godkendte og ikke godkendte DUF klubber her

Om DUF – Dansk Ungdoms Fællesråd
DUF er en service- og interesseorganisation for landsdækkende børne- og ungdomsorganisationer; herunder Danske Børne- og Ungdomsfilmklubber. DUF tilbyder medlemsorganisationerne hjælp, støtte og spændende uddannelsesforløb/kurser omkring foreningsliv og demokrati. Herudover fordeler og administrerer DUF de tipsmidler, der går til samfundsengagerende børne- og ungdomsorganisationer som eksempelvis spejdere, politiske ungdomsorganisationer og kulturelle foreninger. Læs evt. mere her

DaBUF har i flere år modtaget driftstilskud fra DUF – et tilskud som er altafgørende for landsorganisationen arbejde. Det er jer – vores medlemsklubber – og jeres medlemmer, der danner grundlag for tildelingen af tilskuddet og i den forbindelse, er der nogle krav, der skal overholdes for, hvilke af vores medlemsklubber, der kan medtælles i ansøgningen. Kravene refererer til DUFs værdigrundlag omkring foreninger og demokrati og er godkendt af Tipsungdomsnævnet. Driftstilskuddet er, som navnet antyder, et tilskud vi kan bruge frit og altså ikke øremærket.

Alle DaBUFs klubber er naturligvis godkendt af DaBUF, men ca. 1/3 af medlemsklubberne lever ikke op til DUFs krav til lokalforeninger og medtælles derfor ikke, når vi årligt indberetter medlemstal til DUF. Vi så naturligvis gerne alle klubber godkendt, da medlemstallet har betydning for vores tilskud – jo flere medlemmer, jo flere midler at gøre godt med. I den forbindelse skal det nævnes, at DaBUF får et ‘skønsmæssigt’ tilskud og ikke tilskud pr. medlem, men stadig vil en øgning i medlemmer forventes at afstedkomme en øgning i tilskuddets størrelse.

I kan læse hele lokalforenings og medlemsdefinitionen her. For DaBUFs klubber er det følgende krav, der skal opfyldes for at være en såkaldt ‘DUF godkendt klub’:

# Klubben skal være demokratisk opbygget i form af:

 • Vedtægter hvoraf det fremgår, at alle medlemmer har stemmeret og at der ingen aldersdiskrimination er af de 16-18-årige ifb. bestyrelsesarbejde. Dvs. ingen formuleringer om, at man skal være myndig eller 18 år i vedtægterne, for at blive valgt ind i bestyrelsen eller have stemmeret til generalforsamlingen.
 • En demokratisk valgt bestyrelse
 • Indkaldelse til generalforsamling  (det bør fremgå af vedtægterne hvordan)
 • Afholdelse af generalforsamling (hvorfra der tages referat)
 • Selvstændigt og godkendt årsregnskab – altså at klubben er økonomisk uafhængig – dvs. ikke indgår som en del af f.eks. biografens samlede regnskab (som det er tilfældet i en del foreningsbiografer).

Derfor skal I, som ‘DUF godkendt klub’, hvert år indsende følgende til sekretariatet efter generalforsamling:

 • Bevis på generalforsamlingsindkaldelse
 • Referat af generalforsamlingen (ikke kun formandens beretning)
 • Regnskab (godkendt)
 • Evt. Nye vedtægter

Bemærk – klubben skal have eksisteret som lokalforening med fulde medlemsrettigheder i landsorganisationen (DaBUF), i hele det forud for ansøgningsåret afsluttede regnskabsår (minimum 12 måneder), for at kunne medtælles.

# I forhold til medlemmerne skal klubben:

 • Tage et årligt medlemskontingent af det enkelte medlem på mindst kr. 75,-
 • Have mindst 10 betalende medlemmer
 • Medlemskabet skal være personligt dvs. være betalt af medlemmet selv, dets forældre eller værge (medlemskabet må ikke være betalt af kommunen, en institution el. lign. Man må godt uddele andre typer medlemskaber end det ’personlige medlemskab’, blot oplyse DaBUF om antallet, så det kan trækkes fra i ansøgningen)
 • Til enhver tid kunne fremvise et medlemskartotek med minimum navn, adresse og fødselsdato på medlemmerne (det skal gemmes i 5 år jf. bogføringsloven) ift. evt. stikprøvekontrol fra DUF.
 • Registrere antal medlemmer over og under 30 år. (DaBUF kan kun tælle medlemmer under 30 år med i ansøgningen til DUF. Man må godt have forældre eller andre over 30 år som medlemmer, det skal blot oplyses ved medlemsindberetning).

For de klubber, der benytter Flexbillet ift. tilmeldinger hjælper systemet automatisk med ovenstående.

Er jeres klub ikke godkendt som ‘DUF klub’?
For de klubber, der ikke pt. er godkendt, kan ovenstående synes overvældende, men det behøver ikke være så svært og vi vil meget gerne hjælpe. Måske kan I ud af ovenstående se, at I blot mangler at opfylde et eller to af kravene – tag endelig kontakt til os, så kan vi måske i samarbejde finde en løsning!
Som nævnt har tilskuddet fra DUF stor betydning for DaBUFs eksistens og vi håber derfor, at nogle har mod på ændringer, så vi fortsat kan øge vores medlemstal i forhold til DUF.

Tilskud direkte til klubber fra DUF
DUF har også andre tilskudsordninger, I som lokalforening kan søge:

Initiativstøtten – her kan ALLE søge, også selvom I ikke er DUF godkendt klub.

Lokalforeningspuljen – Som noget helt nyt har DUF modtaget ca. kr. 7 mill. til uddeling i medlemsorganisationernes lokalforeninger. Dvs. der er tale om en pulje, som DaBUFs medlemsklubber kan søge. Så har I en god ide til en ny aktivitet eller andet, er der mulighed for at få tilskud til dette direkte fra DUF.

Er du UNG? så læs mere her