Vedtægter

VEDTÆGTER FOR LANDSFORENINGEN

DANSKE BØRNE- OG UNGDOMSFILMKLUBBER

1. Navn og hjemsted

Stk. 1
Foreningens navn er Landsforeningen Danske Børne- og Ungdomsfilmklubber (DaBUF ).

 Stk. 2
Foreningens hjemsted og værneting er Københavns Kommune.

2. Formål

Stk. 1
Foreningens formål er med film som virkemiddel at:

 • udvikle børns og unges livsduelighed i samfundet og forståelse af tilværelsen, lokalt og globalt
 • arbejde for børn og unges adgang og kendskab til kvalitativ filmkunst før og nu
 • lade oplevelse og viden inspirere til socialt og produktivt samvær om film og andre billedmedier
 • skabe indsigt i og forståelse for kulturaktiviteter i det danske samfund
 • varetage medlemsklubbernes interesser overfor offentlige myndigheder, brancheorganisationer m.v.

Stk. 2
Formålet søges opfyldt bl.a. ved:

 • at arbejde for at fremskaffe velegnede danske og udenlandske, nye og klassiske film til medlemsklubberne
 • at udarbejde kataloger over film, der indgår i udlejningen
 • at arrangere årlige filmgennemsyn og orienteringsmøder for medlemsklubberne
 • at arrangere ekskursioner, kurser og lejraktiviteter
 • at afholde et årligt landsseminar
 • at sætte fokus på ungdomsområdet
 • at udbrede kendskabet til medlemsklubbernes aktiviteter
 • at bistå ved oprettelse af nye klubber
 • at yde konsultativ bistand til medlemsklubberne
 • at udgive et nyhedsbrev og andre relevante publikationer
 • at udvikle landsforeningens IT- politik
 • at medvirke i kultur- og børnepolitisk arbejde og debat
 • at uddele Børnefilmprisen Pråsen for et fortjenstfuldt arbejde med produktion og/eller formidling af billedmedier for børn og unge

3. Medlemskab

Stk. 1
Som ordinære medlemmer optages foreninger og klubber (herefter betegnet medlemsklubber) der arbejder med formidling og/eller produktion af film og billedmedia og tilslutter sig DaBUFs formål. Optagelse sker ved bestyrelsens beslutning ved det førstkommende bestyrelsesmøde efter anmodning om optagelse.

Stk. 2
En medlemsklub skal til enhver tid opfylde følgende betingelser:

 • medlemsklubben skal godkendes af DaBUFs bestyrelse
 • mindst halvdelen af medlemsklubbens medlemmer skal være under 30 år
 • medlemsklubben er forpligtet til årligt at opgive sit medlemstal med tilhørende dokumentation til DaBUF
 • medlemsklubben skal booke de benyttede film gennem DaBUF. Medlemsklubber kan dog efter aftale med DaBUF i særlige tilfælde booke film direkte ved udlejeren
 • medlemsklubben skal sikre, at kun medlemmer har adgang til filmforevisningerne

Stk. 3

Stemmeret opnås 3 måneder efter optagelsen som medlemsklub

Stk.4
Bestyrelsen kan ekskludere en medlemsklub med øjeblikkelig virkning, hvis

klubben – efter opfordring og påtale fra bestyrelsen:

 • ikke overholder bestemmelsen i § 3 stk. 1 og 2
 • har over 3 måneders restance på kontingent og filmleje

En ekskluderet klub kan få sin sag prøvet ved førstkommende general-forsamling subsidiært søge genoptagelse, når forholdene er bragt i orden.

Stk. 5
Udmeldelse af DaBUF skal ske skriftligt til bestyrelsen.

Stk. 6
Som associerede medlemmer kan efter bestyrelsens godkendelse optages institutioner, grupper og klubber, der ikke kan optages i overensstemmelse med § 3 stk. 2, men som i øvrigt kan tilslutte sig DaBUFs formål. Associerede medlemmer kan booke film hos og deltage i DaBUFs arrangementer, og har tale-, men ikke stemmeret på generalforsamlingen.

4. Kontingent

Stk. 1
Medlemsklubberne betaler et årskontingent fastsat af generalforsamlingen jfr. § 5, stk. 1 og 2, og gælder fra førstkommende sæson efter generalforsamlingen.

5 Generalforsamling

Stk. 1
Generalforsamlingen er DaBUFs øverste myndighed og består af repræsentanter for medlemsklubberne samt bestyrelsen. Passive medlemmer jf. § 3 stk. 6 samt de af bestyrelsen særligt indbudte har ret til at deltage i generalforsamlingen, dog uden stemmeret.

Stk. 2

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april og indkaldes med mindst seks ugers varsel med angivelse af en foreløbig dagsorden, der mindst skal indeholde:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Valg af stemmetællere
 4. Vedtagelse af forretningsordenen for generalforsamlingen
 5. Godkendelse af formandens beretning
 6. Godkendelse af regnskabet
 7. Godkendelse af årsplan
 8. Vedtagelse af budgetforslag
 9. Fastsættelse af kontingent og dækningsbidrag
 10. Behandling af indkomne forslag
 11. Valg – jævnfør § 6
 12. Eventuelt

Stk. 3
Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, jf. § 5, stk. 2, skal være formanden i hænde mindst fire uger før generalforsamlingen.

Stk. 4
Endelig dagsorden med de fornødne bilag – forretningsordenen, beretning, regnskab, årsplan, budget, forslag til kontingent og dækningsbidrag samt indkomne forslag – skal være medlemsklubberne i hænde senest to uger før generalforsamlingen.

Stk. 5
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes af denne, såfremt mindst 1/4 af medlemsklubberne fremsender skriftlig begæring herom sammen med en motiveret dagsorden.

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal herefter ske med mindst to ugers varsel og afholdes senest en måned efter modtagelsen af den skriftlige begæring herom.

I øvrigt gælder bestemmelserne for den ordinære generalforsamling, hvad angår deltagelse og stemmer også for den ekstraordinære generalforsam -ling.

Stk. 6
Hver fremmødt medlemsklub har to stemmer på generalforsamlingen, jf. § 5, stk. 1, uanset hvor mange repræsentanter, der deltager fra den pågældende medlemsklub.

Medlemmer af DaBUFs bestyrelse har hver én stemme og kan ikke samtidig repræsentere en medlemsklub.

Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Medlemsklubber med over tre måneders kontingent- eller filmlejerestance har ikke stemmeret på generalforsamlingen.

Stk. 7
Alle beslutninger træffes med almindelig stemmeflerhed, jf. dog § 9 og § 10, af de afgivne gyldige stemmer. Blanke stemmer medtælles. Ved stemmelighed er forslaget bortfaldet.

Stk. 8
Hvis der er opstillet mere end 1 kandidat udover det antal, der skal vælges, afgøres valget ved Fransk Afstemning. Blanke stemmer medtælles ikke.

Ved stemmelighed foretages omvalg blandt de kandidater, som har opnået stemmelighed. Opstår der igen stemmelighed foretages lodtrækning mellem de kandidater, der har opnået stemmelighed.

Ved Fransk Afstemning forstås en afstemning, hvor man sikrer sig, at de kandidater med størst opbakning bliver valgt.

Ved en fransk afstemning, vil den med lavest stemmetal udgå, og man tager afstemningen en gang til. Hvis en kandidat får 50 % af stemmerne i første omgang er denne valgt og der foretages fransk afstemning om de resterende pladser. Den med lavest stemmetal udgår løbende.

6. Bestyrelsen

Stk. 1
Bestyrelsen er under ansvar overfor generalforsamlingen foreningens øverste myndighed mellem de ordinære generalforsamlinger.

Bestyrelsen består af formand, kasserer og syv bestyrelsesmedlemmer, valgt af de stemmeberettigede på generalforsamlingen således:

I ulige år:
Formand og tre bestyrelsesmedlemmer, heraf mindst 1 under 30 år, for 2 år

I lige år:
Kasserer og fire bestyrelsesmedlemmer, heraf mindst 1 under 30 år, for 2 år

Hvert år:
2 suppleanter, heraf 1 under 30 år

Valgbare til bestyrelsen er enhver, som er opstillet af en medlemsklub, og som er villig til valg.

Stk. 2
Bestyrelsen konstituerer sig med næstformand, og denne udgør sammen med formand og kasserer bestyrelsens forretningsudvalg, hvortil bestyrelsen kan delegere kompetence. Bestyrelsen kan af sin midte vælge yderligere et bestyrelsesmedlem som medlem af DaBUFs forretningsudvalg.

Stk. 3
Beslutninger i bestyrelsen træffes ved stemmeflertal. Stemmeberettigede er fremmødte bestyrelsesmedlemmer. Hvis et bestyrelsesmedlem ikke deltager i et bestyrelsesmøde, er suppleanten stemmeberettiget.

Stk. 4
Bestyrelsen kan etablere sekretariat og antage lønnet medhjælp samt meddele prokura til personalet. Forretningsudvalget er ansvarlig for sekretariatets daglige drift.

Stk. 5
Bestyrelsen kan sende forslag til urafstemning, og skal gøre det, hvis mindst 1/4 af de stemmeberettigede medlemsklubber ønsker det. Stemmesedlerne skal sendes til de stemmeberettigede medlemsklubbers formænd og DaBUFs bestyrelsesmedlemmer. Der kan kun stemmes ja eller nej. Afgørelsen træffes ved almindeligt flertal. Ved stemmelighed bortfalder forslaget.
Se også § 5, stk. 6 og 7.

Stk. 6
Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden.

7. Økonomi

Stk. 1
Bestyrelsen er ansvarlig for DaBUF’s regnskab.

Stk. 2
Regnskabsåret er kalenderåret.

Stk. 3
Regnskabet revideres af en statsautoriseret eller registreret revisor. Valgt af generalforsamlingen.

Stk. 4
Foreningen tegnes af formand og kasserer.

8. Særlige virksomhedsområder

Stk. 1
Bestyrelsen kan oprette særlige virksomhedsområder, der opfylder DaBUFs formål og aktiviteter. Der orienteres herom på førstkommende generalforsamling.

9. Vedtægter

Stk. 1
Vedtægterne kan kun ændres af den ordinære generalforsamling, såfremt mindst 2/3 af de afgivne gyldige stemmer er for ændringen. Blanke stemmer medtælles.

10. Opløsning

Stk. 1
DaBUF kan opløses, hvis det på to på hinanden følgende generalforsamlinger, med mindst 14 dages interval vedtages således:

På den første med 3/4 af de afgivne gyldige stemmer og på den anden med almindeligt flertal. Blanke stemmer medtælles.

Stk. 2
På den sidste generalforsamling træffes endelig afgørelse om anvendelse af DaBUF´s midler.

Stk. 3
Bestyrelsen forestår likvidationen.

Vedtaget ved urafstemning  pr. 18/12-2006
Ændringer senest foretaget på Generalforsamling 21. april 2018

§ 5 stk. 7 samt § 6 stk. 3